Utredning i Karlskrona

Det är inte ofta vi marinarkeologer har haft nöjet att besöka Karlskrona och Marinmuseum på arkeologiska undersökningar och utredningar.

Men våffeldagsveckan gjorde vi ett gästspel med en utredning i "Stadsmarinan", där nya bryggor skall läggas ut till sommaren.

Enligt historiska kartor från sent 1700-tal skulle att vrak, "Stralsundsvrak" kunna finnas i området.
Vi körde av området med side scan sonar, men inga träffar på vrak. I mitten av området visade vissa sjökort två uppgrundningar, 0,5 och 1m. Där cirkelsökte och sondade vi, men det var cirka 2 m djupt och vi kunde inte påträffa några vrakdelar. Kanske ligger vraket under de kaj och vägutfyllnader utfyllnader som gjorts i modern tid.

Under uppdraget lånade vi den lilla båten "Manne", som vi förtöjde vi Marinmuseum, så vi kunde gå upp till den fantastiska "Blekingebuffen" på Marinmuseum varje lunch. Det var ett välbehövligt lunchavbrott då det flera dagar var blåsigt och kallt.Dykbåten "Manne" vid Marinmuseum.

Tyvärr blev det inga akeologiska resultat, men en trevlig vecka i Världsarvstaden.

Vi tackar för all hjälp från våra kära kollegor på Marinmuseum !

Dykguideutbildning i Dalarö skeppsvraksområde

Statens maritima museer (SMM) i samverkan med Riksantikvarieämbetet (RAÄ) erbjuder sportdykare, egna företagare och ROV piloter en utbildning för att certifieras till dykguide för Haninge kommuns kulturreservat Dalarö Skeppsvraksområde.

Foto: Johan Magnusson

 

Utbildningen är uppdelad i en heldags teori- och en heldags praktikdel. Certifieringen är en förutsättning för att kunna leda dyk/ROV-guidning för grupper på Jutholmsvraket, Dalarövraket och vraket efter Anna Maria.

Utbildningen syftar till att ge en allmän kunskap om kulturreservatets regler, svensk kulturmiljövård, Dalarös och vrakens historia men framförallt hur du som dykguide ska leda dykningar på vraken på ett sätt som både skyddar vraken och som ger besökande dykare en bra dykupplevelse. Utbildningen riktar sig främst mot aktörer som har för avsikt att agera som dykguide för grupper aktivt.

Foto: Johan Magnusson

 

Teoridelen äger rum på Sjöhistoriska museets kontorslokaler på Linnégatan 64, måndagen den 27 april mellan klockan 09.00-16.00. Praktikdelen kommer utföras i Dalarö Skeppsvraksområde torsdag den 21 maj. Deltagare måste delta på de två delarna av utbildningen inom en tre-årsperiod för att bli certifierad dykguide.

Antalet platser är begränsat till 10 personer. Utbildningen kostar 2500 (exkl. moms) kronor. Anmälan senast den 16 april till jim.hansson@maritima.se. I anmälan ska bifogas personuppgifter och kopia/pdf på dykcertifikat. För att bli antagen till utbildningen krävs certifikat motsvarande PADI Divemaster, CMAS *** eller likvärdigt för ROV. Ange också i anmälan hur aktivt ni har tänkt att arbeta som dykguide.

Preliminärt schema teoridelen:

08.30 Samling (med kaffe)
09.00 Inledning- Erik Josephson, Haninge kommun
09.15 Utbildningens syfte– Nina Eklöf, SMM
09.30 Varför är kulturarvet viktigt? – Jens Lindström, SMM
10.00 Hur fungerar svensk kulturmiljövård? – Peter Norman RAÄ
10.40 Hotbilder mot kulturarvet under vatten – Jim Hansson, SMM
11.00 Skeppsvrak och marinarkeologi – Jens Lindström, SMM
11.30 Lunch (på egen hand)
12.30 Dalaröområdets historia och skeppsvrak – Jim Hansson, SMM
13.15 Rollen som dykguide i ett besökarperspektiv – Nina Eklöf, SMM
13.45 Kaffe
14.15 Hur dykning i skeppsvraksområdet ska bedrivas -Jim Hansson och Jens Lindström, SMM
14.30 Anmälan, tidsbokning, betalning, rapportering etc– Millis Keegan, Dalarö Skeppsvraksområde
15.00 Erfarenheter efter ett år som dykguide – Jonas Wiklund, MAS
15.30–16.00 Frågor och avslutning

Foto: Johan Magnusson

Resande mannen, varsågoda!

En av de roligaste uppgifterna jag har som forskningssamordnare är att bjuda in forskare som kommer till museet och delar med sig av sina kunskaper. Det kan handla om att få hjälp framåt vid researchen inför för en ny utställning, att få vara med och diskutera pågående forskning eller att arrangera öppna föreläsningar inom vårt ämnesområde.

Till vårens första entusiastlunch på Sjöhistoriska museet bjöd jag in arkeologen Niklas Eriksson som varit med och undersökt vraket efter det legendariska skeppet Resande mannen.  Skeppet sjönk under dramatiska omständigheter på senhösten 1660 och har allt sedan sportdykningens barndom varit ett av de mest eftersökta och mytomspunna bland ostkustens vrak.

 


Riksrådet Karl Kristoffer von Schlippenbach var en av ombordvarande som omkom vid förlisningen (samtida gravyr).

2012 lyckades slutligen en grupp dykare från Grebbestads marinarkeologiska sällskap lokalisera vrakplatsen i Stockholms södra skärgård, och ett samarbete med marinarkeologiska forskare vid Södertörns högskola/MARIS inleddes.

 

Planritning av vrakplatsen. © Niklas Eriksson

Alla som någon gång ägnat sig åt vrakletande vet vilken otroligt tidskrävande verksamhet det är. Detsamma kan även sägas om forskning. Det krävs många, många dagars bläddrande i litteraturen, insamling av information från arkiv och fältarbeten och åtskilligt klurande innan man kan börja skönja sina resultat. Det är verkligen sällan som vrakfynden eller för den delen kunskapen om dem är resultatet av snilleblixtar, genidrag eller en lycklig slump. Nästan alltid ligger det väldigt mycket arbete bakom. Att då få sätta sig bekvämt tillrätta och bara insupa frukten av dessa insatser – allt sammanställt i en föreläsning – är verkligen en förmån.  

I Sjöhistoriska museets samlingar ingår numera ett mynt (1 daler silvermynt) från Resande mannen. © Patrik Höglund

Tillsvidare råder dykförbud på Resande mannens vrakplats. Men alla ni som är intresserade av att få en glimt av hur det ser ut på vrakplatsen och höra berättelsen om det olycksaliga fartyget kan i alla fall hålla till godo med inspelningen av Niklas Erikssons föredrag på Sjöhistoriska museet: 

/Mirja Arnshav, forskningsenheten

Lite nya resultat från utredningen i Kopparsvik

Det är nu lite mer än två månader sedan vi lämnade undersökningsområdet i Kopparsvik utanför Visby hamn och nu håller vi på att skriva färdigt rapporten. Resultatet från undersökningen var inte riktigt vad vi hade räknat med. Vi hade nog hoppats på att hitta minst en kanonkula, eller några andra föremål som vi kunde knyta till den Dansk-Lybska flottans förlisning år 1566. Bara 100 meter från vårt undersökningsområde så hade det ju tidigare hittats en massa föremål från denna förlisning.

Men som ni kanske minns så hittade vi en massa ankaren från olika tider och nu har vi haft tid att fördjupa oss lite i dessa fynd.

Vi hittade ju hela sex mindre järndraggar och två träankaren och nu är vi rätt så säkra på att dessa har med fiske att göra. I den alldeles förträffliga boken Havets och fiskarens sagor författad år 1880 av den gotländske folkminnesforskaren P. A. Säve finns ett stycke som omtalar krabbor, rotankaren med 5 horn, som användes för att "garnen må ligga fast försäkrad mot storm, vågor och ström". Dessa primitiva träankaren verkar främst ha använts vid strömmingsfiske utanför Visby och Gotlands västkust.

Jim poserar med ett träankare

Jim poserar med en så kallat krabbankare.

Enligt Säve så lade man ut krabborna som nätsänken omkring Mickelsmäss i slutet av september och de kunde sedan ligga kvar på botten ända fram till midsommar följande år. Krabborna tillverkades av rotdelen från en gran och de spretiga rötterna fick fungera som ankarets armar. Om inte granroten hade tillräckligt många armar så borrade man helt enkelt upp hål i stammen och monterade flera. Under 1900-talet kom dessa krabbor att så småningom ersättas med mindre och smidigare järndraggar. Och sådana hittade vi ju också!

Här är en rekonstruktion som visar hur ett krabbankare ser ut

Här är ett rekonstruktionsförsök som visar hur ett krabbankare varit konstruerat. (Efter Ankarlilja/Jonson)

Att jobba med historisk arkeologi är ofta riktigt roligt särskilt när man kan hitta svaren på sina frågor i äldre litteratur, i det här fallet i en bok från 1800-talet. Man inser också hur snabbt vi människor glömmer äldre tiders seder och bruk. Dessa rotankaren användes ända in på 1900-talet men vi har ändå fått anstränga oss för att få reda på dess användningsområde.  

Det större stockankaret som vi påträffade en bit utanför undersökningsområdet har en helt annan historia inte alls kopplad till fiske. Ankaret är omkring tre meter långt och armarna har förmodligen varit omkring 1-1,5 meter långa. Anledningen till att vi inte har mer exakta mått är att ankaret till stor del ligger begravt under sanden.

Bilden visar stockankarets läge och de båda krabbankarnas läge på botten

Här syns stockankaret mitt i bilden och till vänster syns de båda "krabborna". Notera ankarläggen som försvinner ner i sanden till höger i bild.

Det som är utmärkande för detta ankare är att dimensionerna är ganska klena om man jämför med ankaren från 1700/1800-tal. Vi tror därför att stockankaret är från 1500/1600-talet och att det har tillhört ett örlogsskepp. Med tanke på vad som hände på denna plats sommaren 1566 är det inte långsökt att koppla stockankaret till den Dansk-Lybska flottans förlisning. Fynden som påträffats längre in mot kusten vid Kopparsvik pekar på att det är vrakplatsen för det danska viceamiralskeppet Hannibal. Enligt beskrivningarna av den fruktansvärda stormen drev flera fartyg redlöst in mot kusten där de sedan krossades mot pallkanterna efter att ankartrossarna brustit. Detta borde innebära att det finns flera övergivna 1500-talsankaren på botten utanför Visby. Frågan är hur vårt stockankare förhåller sig till vrakplatsen inne i Kopparsvik?

När vi dokumenterade stockankaret var vi noga med att notera riktningen på ankarläggen, den längsta delen på ankaret i vars ände ankartrossen sitter fast. Den pekade mot 118 grader, eller mot ostsydost, vilket innebär att fartyget som en gång förlorade ankaret låg för ankar när vinden kom från västnordväst. Hm.. Stormen som sänkte flottan kom ju från nordväst enligt de historiska källorna. Nu börjar det bli spännande eller hur? I vårt kartprogram inne på kontoret plottade vi sedan ut stockankarets position och ritade ut ankarets riktning och förlängde den in mot land samtidigt som vi markerade fyndområdet inne Kopparsvik. Resultatet ser du på kartan här nedan.

Karta som visar stockankarets läge i förhållande till fyndområdet inne i Kopparsvik               

Karta som visar fyndplatsen för stockankaret och fyndområdet inne i Kopparsvik. Den streckade linjen visar ankarets riktning på botten och de gröna små prickarna visar fyndplatser för de andra ankarna.

Vi har nu flera indicier som pekar på att detta ankare mycket väl kan ha tillhört det fartyg som krossades mot pallkanten inne i Kopparsvik för nästan 450 år sedan. Helt säkra kan vi ju förstås inte vara men det är ju det som är charmen med arkeologi! :)