Ännu ett Birkaäventyr till ända!

Lika säkert som att en smörgås som faller mot golvet landar med smöret neråt blir de sista dagarna av en arkeologisk undersökning hektiska. Schaktet måste grävas färdigt, schaktprofiler  ritas samt prover för makrofossil, dendro- och C14 samlas in. När det arkeologiska arbetet är färdigt ska dessutom grävplatsen återställas vilket innebär att ramen runt schaktet, slamsugar, tumstockar, skärslevar, måttband, fyndbackar och blyvikter etc. ska plockas upp från botten. När alla prylar från botten är uppe behöver schaktet täckas över med geotextil och innan dess så skall alla pålar och timmer som vi under undersökningens gång tagit upp och dokumenterat på land läggas tillbaka ned i schaktet.

När allt var snyggt och prydligt runtomkring schaktet så var det dags för att börja montera ner den 47 meter långa bryggan som det tog tre dagar att bygga. Att montera ned den tog fyra timmar.. Phu! För att göra det extra besvärligt så blåste det en frisk västlig vind de sista dagarna vilket piskade upp bråkiga vågor som gjorde arbetet både på botten och land onödigt jobbigt.

Bryggan med dykplattformen för 2013 års undersökning 

Fältstationen och brygga nedmonterad, årets undersökning är nu avslutad.

Vad har vi då lärt oss efter sommarens undersökning? Blev vi något klokare?! Njae… inte ännu skulle jag vilja svara på den frågan. Som djupast mätte schaktet ca 1 meter och något som förbryllade oss var att kulturlagret kunde variera så mycket inom det 3 gånger 2 meter stora schaktet. Platsen som vi grävt på ligger mer än 100 meter ut från 900-talets strandlinje och med andra ord långt ut i hamnbassängen. I ena änden av schaktet så påträffade vi t.ex. ett massivt gräslager som bland annat innehöll delar av en vikingatida sko. Detta gräslager fanns inte alls i andra änden av schaktet endast två meter bort. Förutom att försöka ta reda på vad de olika träföremålen som vi hittat en gång använts till återstår nu en massa tolkningsarbete för att förklara kulturlagrets uppbyggnad. De makrofossilprover (miljöprover) som vi samlat in från schaktväggen kommer, med hjälp av resultaten från dendro- och C14-analyserna, förhoppningsvis kunna göra det.

En spontan och högst personlig reflektion avseende fynden som påträffades i årets schakt är att vi inte alls har hittat lika många tränaglar och trädymlingar som i det tidigare undersökningsområdet utanför Båtudden ca 120 meter söderut. Hur ska vi tolka det?

Sommarens undersökning har levt upp till alla våra förväntningar och det har varit särskilt roligt att få visa upp det vi gör för de tusentals turister som har besökt utgrävningen. Det är ju mötet med allmänheten som gör att vårt arbete känns extra betydelsefullt då man märker hur stort intresset är för arkeologi och historia ute i landet. 

Slutligen skulle jag vilja passa på att tacka alla undersökningsdeltagare och dessutom all övrig personal på Björkö för ett fantastiskt sommaräventyr!

Stort tack till Er! 

Från Svarta jorden till Kornhamn

När mina kollegor som bäst arbetade med undersökningarna utanför Birkas svarta jord fick jag förra fredagen ett telefonsamtal som handlade om någonting helt annat.

Stadsmuseet hade fått i uppdrag av länsstyrelsen att övervaka ett schakt som hade tagits upp vid Kornhamn i Gamla stan för anläggandet av en ventilkammare. Arbetet ingick i de stora arbeten som pågår och kommer att ske inför ombyggnaden av Slussen.

Telefonsamtalet kom alltså från Stadsmuseet och syftade till att konsultera oss på Sjöhistoriska om några säregna stockar som kommit upp med grävskopan.

Timmer med mycket speciella urtag och järnkrampor, tidigare observerat i närområdet på 1950-talet. Foto: Marcus Hjulhammar, SMM.

Platsen är ju historiskt intressant, minst sagt. Och den är präglad av sin marina historia.

Väl framme vid schaktet träffade jag min kollega från Stadsmuseet och blev förevisad de stockar som hade kommit upp vid arbetena.

De låg där i en hög vid schaktkanten, stora stockar omkring en halvmeter i diameter och med urtag och järnkrampor uthuggna respektive inslagna.

Läget vid Kornhamnstorg och timrens förband kändes bekanta på något sätt, men jag kunde då inte hitta en tydlig referens…

Efter ett par dagar återkom jag till schaktet tillsammans med min kollega Karin Sundberg. Vi kunde då se att två delar framkommit som sannolikt utgjorde resterna av ett fartyg.

Summa summarum fanns där i en hög märkliga timmer med uthuggna urtag och järnkrampor samt delar till ett fartyg. Snart skulle botten på schaktet gjutas för att bereda plats för den nya ventilkammaren…

Väl tillbaka på kontoret erinrade jag mig de undersökningar som Hans Hansson företog i närområdet under 1950-talet. (Hans Hansson var en framträdande arkeolog och museiman, från och med det tidiga 1930-talet verksam i Stockholm. Hans avhandling ”Stockholms stadsmurar” (1956) intar fortfarande efter snart 60 år en särställning för kunskapen om Stockholms medeltida topografi och utveckling.)

Det nu aktuella schaktet markerat med en röd punkt vid pilen. Märk särskilt närheten till "Skansen västantill". Karta Hans Hansson 1956 redigerad av Marcus Hjulhammar 2013. 

Hans Hansson dokumenterade under hösten och sommaren 1954-55 den i historiska källor benämnda ”Skansen västantill” vid gatukontorets schaktningar för en pumpstation i Munkbron. Skansen hade vilat på stockkistor, som stod direkt på sjöbottnen. Före bygget av skansen, vilket skedde under 1520-talet, hade man planat ut botten och sänkt fartygsskrov som fundament. Träkistorna, som utgjorde postamentet till skansen, kan enligt Hansson ha timrats på isen eller någon annanstans i närheten och bogserats till platsen, där de sänkts som kassuner. Man hade använt kraftiga, obarkade furustockar, 25–45 cm i genomskärning, som på oregelbundna avstånd förenats med tvärtimmer. ”En plankbotten har funnits men tycks ha knäckts när kistorna sänktes. Konstruktionen hade säkrats genom grova kedjelänkar, som förenade stockvarven och var fastnaglade både på in- och utsidan. Det framgrävda partiet av skansen var alltså byggt i vattnet ett stycke utanför den dåvarande stranden. Samtidigt som kistorna utgjorde grundval till skansen hade de bildat en kraftig barriär för de utfyllningar som betingades av bygget. Längre söderut, vid Kornhamn, där vattendjupet var betydligt större, vilade skansen enligt räkenskaperna på pålar.” Hansson skriver vidare att ”en bred passage har troligen lämnats vid Kornhamn mellan skansens sydända och vingmuren vid Södertorn, och portar omtalas i Karl IX:s skans, som tycks ha varit en kopia av faderns stora anläggning”.

Karl IX:s skans vid Kornhamn?

År 1611 befästes Stockholm återigen från sjösidan, även vid Kornhamn. 700 timmer flottades dit – ”En hustru på Södermalm bidrog med 44 stockar och från kronans förråd levererades mot stadsbyggmästarens kvitto 678 stockar ”till Stockholms stad, till bålverket, som i fejdetiden ifrån Söderport och till Blasius Dundis bastu uppbyggdes”. Sand och jord till fyllning roddes från Grind till Kornhamn i båtar och pråmar och bars därifrån i avsågade öltunnor till skansen allteftersom timmerväggarna restes. Stockarna var bilade som i Gustav Vasas skans; stockhakar omtalas för första gången i räkenskaperna men var säkert ingen nyhet.” Enligt Hans Hansson var hela anläggningen en kopia av den gamla skansen: ”och de utförliga räkenskaperna kompletterar den bild som de framgrävda, halvbrända stockarna från den äldre skansen ger av ett dylikt ålderdomligt försvarsverk. Karl IX:s skans vid Kornhamn täckte sannolikt hela gluggen mellan vingen vid Söderport och den kvarstående muren längre norrut. Fem lass portstolpar gick åt för att hålla förbindelsen öppen med hamnen. Skansen var av allt att döma färdig i mitten av oktober 1611. Ett år senare var faran över, men ännu i början av september 1612, när en dansk flotta låg utanför Vaxholm, hade dagsverkskarlarna burit mull på skansen. Kanske gällde det då fyllning mellan väggarna i bröstvärnet. Skansen vid Kornhamn var den sista försvarsanläggning som uppfördes på själva stadsholmen. I augusti och september 1620 var fjorton dagsverkskarlar sysselsatta med att föra ”mullen av skansen västantill och in på vallen vid Söderport. Troligen har skansen rivits vid detta tillfälle.”

Min tolkning av det som framkommit är således att det rör sig om rester efter de sista marina befästningsverk som anlades runt staden och som Hans Hansson så utförligt beskrivit i sin avhandling från 1956.

Om mitt antagande stämmer torde läget för befästningslinjen inom detta parti förskjutas ett tiotal meter längre söderut än vad som tidigare förmodats.

Cool wooden finds

Eveliina Salo är dykande arkeolog från Finland och deltar i undersökningarna av kulturlager och pålanläggningen utanför Svarta jorden på Björkö. Här kommer hennes gästblogg om några av de senaste praktfynden.

Again we have made some extraordinary finds from the viking age harbour outside of Birka. Wooden finds from 1200 years ago don’t stop to amaze us. We can’t name all of them but let me introduce two of the latest finds. 

”Sword” is a nickname for this piece and it sure looks like one. It’s approxomately 10 cm long and split in half or made out out two separate pieces. The parts are tied together with a string made out of root/bark. The upper part of the piece seems to be lost. My guess is that the piece was used to hold together layer of fabric in clothing.

Another cool find is a cup/beacon-shaped find. Looks like the leg is missing and it looks like the cup-part has been higher.

These are just two examples and my personal favorite finds that highlights the archaeological potential of the cultural layers under water outside of the Black earth.

 

Är Birkas bevarande förhållanden unika för Mälaren?

I den här bloggen tänkte jag lyfta lite funderingar jag har om bevarandeförhållanden och sedimentationsförloppen i Mälaren konrta Östersjön (flera av mina kollegor är inne på samma linje också). Kanske inte låter så upphetsande men det är rätt spännande faktiskt så håll ut.

Vi har ju sett under flera år nu hur mängder av helt otroligt välbevarade fynd kommit upp från sjöbotten utanför Birka. Vi slås gång på gång hur märkligt det är att dem är i så fint skick. Som ni säkert har läst så börjar vi få lite kläm på hur kulturlagret breder ut sig och även fått en liten hum om hur lagrena funkar. Det som är märkligt är att platsen är i princip helt oskyddad från de flesta vindarna. Så varför är det så bra förhållanden just här?

Tänkte beskriva ett par exempel på oilka plaster med lämningar och försöka förklara det jag ser som några problem.

Kan bara kort säga att jag alltid varit intresserad av just Mälaren pga dess långa historia plus att det inte dykts så mycket där i jämförelse med östersjön. Har säkert gjort en 300 dyk i både jobbet men också som glad amatörarkeolog i oilka sammanhang i Mälarens mörka vatten. Alltså, det måste finnas massor att upptäcka! Visar en karta med tre olika områden först.

1. Här är platsen där vi just nu bedriver utgrävningar nedanför Birkastaden (se tidigare blogginlägg om Birka).  Här är alltså bevarandeförhållanden otroligt bra. Fynd svallas sakta ut från strandkanten och rör sig i sedimenten utan att till synes påverkas alltför mycket. Under det omsvallande sedimenten (ca 30-50 cm under) kommer lager som troligen legat där sedan Birkas glansdagar. Jag nämnde ju tidigare att det är ett blåshål där och att det ligger helt okyddat. Så varför är det så bra förutsättningar? Troligtvis handlar det om lyckosamma geografiska och geologiska förutsättningar.

2. I det här området gjordes inventeringsdykningar i syfte att se hur botten såg ut men också i hopp om att hitta mer spår från Birka. Det vi upptäckte här var att det inte finns tillstymelse till sedimentation! Det är en stenig botten där glacialleran är synlig på många ställen. Här är det uppenbart att vädrets makter inte låter något ligga kvar eller skyddas för framtida upptäckter. Vi påträffade en liten båt som var enormt eroderad. Den va skrovhel men hade lövtunna bordläggningsplankor. Vid en närmare titt så såg vi en grön färg! Den va troligen max 50 år gammal. Så nära Birkas hamn har vi här ett område som inte skonar några lämningar eller låter sedimenten lägga sig över huvudtaget.

3. I detta område har jag kikat på ett 20-tal vrak tillsammans med andra dykare och arkeologer under årens lopp. Det var under slutet av 90-talet som en stor side scan sonarkartering (sidotittande ekolod) skedde i hopp om att hitta ett "vikingatida skepp. Körningen gjordes av Marinen. Drygt 100 indikationer på skeppsvrak hittades från Hovgårdsfjärden i norr till södra Björköfjärden i söder där den röda ringen är på kartan. Vi kikade alltså på ett 20-tal av dessa indikationer där djupen var mellan 20-35 meter. Vi trodde att nu skulle vi kanske äntligen hitta ett riktigt gammalt skepp i Mälaren. Men vid samtliga dyk så visade det sig att det främst var 20 m långa pråmar med tegel, sten och sandlaster. Även fritidsbåtar påträffades. Det som var slående var att alla skepp trots det stora (skyddande trodde vi) djupet ändast stack upp ca en halvmeter i den till synes bottenlösa sedimenten. Skeppen är grovt daterade till runt slutet av 1800-talet som äldst och 1900-tal. Med dom erfarenheterna så kan man ju undra var de äldre skeppen som såklart finns ligger någonstans? Dom måste ju i ett område som detta ligga flera meter ner i sedimenten i så fall! Hur hittar vi i så fall dom??

Ett exempel till är när vi gjorde en undersökning inför byggandet av Förbifart Stockholm. Vi karterade de berörda områdena med sonar och hittade 35 vrak. Dykningarna resulteraded i ytterligare fyra vrak. Av dessa fem vrak vi hittade var de fyra dykfynden fornlämningar! Jag tror att sonaren har väldigt svårt att urskilja riktigt vattendränkt trä (som riktigt gamla vrak har) från Mälarens sediment. Förmodligen har den nästan samma densitet (samma hårdhet som ljudvågorna studsar mot) som just sedimenten. Vrak och andra äldre lämningar blir därför ofta "osynliga". Ett bra exempel på det är detta vrak som vi hittade med dykare vid södra Lovön.

Det här vraket syntes alltså inte på sonaren. Vad som även är slående med detta vark är att det är otroligt eroderat. Vid en fösta anblick så ser det mycket gammalt ut. Precis som vraket jag beskrev i område 2. Men när jag närmade mig vraket så såg jag att den hade urtag för en utombordare! Även detta är ett modernt skeppsvrak.

När vi sedan för ca två år sen blev inbjudna att dyka nedanför Runsas fornborg kände vi efter rekogniseringsdykningarna att här fanns det potential.

Den dåtida strandlinjen (400 e Kr.) ligger bara ca 10 m från dagens. Här hade vi en otroligt väl skyddad hamn precis intill borgberget. Vid den första provgropen vi gjorde i sjöbotten hittade vi ett vrak! Vraket dök upp efter ca 50 cm grävande! Vi trodde dirket att nu har vi hittat det där "gamla" vraket!

Vraket grävdes fram för att se vad för typ av skepp det var men också för att kunna ta bra dendroprover (årsringsdatering).

Men det visade sig att det inte heller det här va det där "gamla" vraket. "Bara" 1600-tal! Dock ett av de äldre vrak som hittats i Mälaren. Ett 1600-talsskepp ligger alltså en halvmeter under botten på 2 meters djup i en extremt välskydda hamn. Men vi tror efter årets undersökningar att vi hittat ett kulturlager under vraket som kan vara från Runsas storhets tid. Det är väldigt komplicerat med alla olika lager som tillkommit under ofta okända förhållanden.

Med flera av dessa erfarenheter så inser vi att det finns flera problem att lösa om vi skall hitta äldre skeppsvrak eller andra lämningar i Mälaren på ett systematiskt sett. Än så länge har det inte hittats några Dalarövrak, inga Anna Marior, inga spökskepp, inget helt exponerat 1100- tals vrak på 2 m djup (Koggen vid Jungfruskär) och heller inget Älgövrak från 1400- talet som är helt synligt på 4 m djup!

Som slutsats så är det nog bara inse att sonaren har fler begränsningar i Mälaren än Östersjön. I Mälaren verkar det nästan bara var moderna vrak som syns på sonaren. Troligtvis är det denmäktiga sedimentationen som gömmer vraken men också om det sticker upp något äldre så blir dom osynliga i dyn pga att sedimenten och lämningarna har samma densitet som jag va inne på tidigare.

Bevarandeförhållanden kanske är mer lokala pga naturliga och topografiska förutsättningar. Inte bara på att det är sötvatten och att det inte finns någon skeppsmask som vi hela tiden pratar om. Sedimnetationsförloppen verkar vara väldigt komplicerade och är olika för olika miljöer. Där man tror det skulle kunna vara bar förhållanden har visat sig vara helt tvärtom.Vraken som sticker upp ur den kraftiga sedimenten verkar brytas ner mycket snabbare i Mälaren än i Östersjön. Möjligen är det andra mekaniska orsaker, som strömmar eller isar som påverkar lämningarna negativt. Eller är det okända organismer som spelar oss ett spratt ibland. Vi har ju sett  i östra Mälaren att den invandrande arten, (under flera undersökningar vi gjort har vi observerat dessa) Vandrarmusslan brett ut sig och delvis slagit ut den naturliga sötvattenmusslan. Kan arter som dessa påverka lämningarna??

Vill bara avsluta med att jag inte ger upp hoppet om Mälaren och dess lämningar, vill också säga att detta är mina högst personliga funderingar och tankar. Har ca 20 års erfarenhet av Mälardykningar så detta är problem som jag ser och har sett samt är lite konfunderad och orolig för. Det finns alltså inget vetenskapligt arbete bakom denna blogg. Tänkte mer använda den för att lyfta frågan och förhoppningsvis höra andras erfarenheter och funderingar. Kände att det vore bra att ställa dessa frågor mot de fantastiska fynd som kommer upp vid Birkas nordvästra strand.

Varför här och inte där om ni förstår vad jag menar.

Mälaren (eller som många brukar påpeka att jag säger, Meeeeelaren) är nyckfull men otroligt spännande.....Vet att vi kommer lösa dessa frågor och hitta ett system i framtiden som funkar för just Mälaren men också andra insjöar.....Det gamla vraket kommer visa sig... helt säker!