Det har alltid varit en konst att hitta rätt i farliga farvatten. I äldre tider kunde öppna eldar på klippor eller på torn göra skillnaden mellan liv och död för sjöfarare. I senare tider har fyrar med sinnrika ljusanordningar spritt sitt sken över långa avstånd för att varna för undervattensklippor och sandbankar.

Fyrplatserna var inte bara punkter på sjökort, utan också hem för många generationer människor vars liv formades av isolering och utsatthet för naturens krafter. I 5 Fyrar får vi lära oss mer om just fem av dem.

Kullen

Kullen kallas ibland för Sveriges Kap Horn. Orsaken är klipporna nedanför som är svåra att passera bland smala men djupa raviner. I över 1 000 år har här funnits någon form av fyrplats med ljus för att vägleda sjöfarare. Farleden är Skagen – Anholt – Kullen och var den första farledsfyren i Sverige. Men det var danskarna som byggde och beslutade om den. 

Fyren på Kullaberg står 78,5 meter över havet. Den är Skandinaviens ljusstarkaste fyr och kan ses på fem mils avstånd. Dagens fyr ritades år 1898 av arkitekt Magnus Dahlander från Dalarna.

Vinga

Vinga visar leden in mot Göteborg. Strömmarna kan vara svåra och komma med hög hastighet tvärs över farleden. Hvinge betyder sno, vrida, rasa eller larma på danska.

Olika sjömärken har funnits på Vinga sedan 1500-talet. Det första byggnadsverk, en så kallad båk, restes 1606. Den nuvarande 24 meter höga båken med spira och ett kopparklätt klot i toppen uppfördes 1857.
Den är en av Sveriges mest kända fyrplats på grund av den färje- och oceantrafiken som passerar där.

 

Holmögadd. Fotograf: Tore Olsson, 1999.

Holmögadd

Holmögadds fyr står längst ut på den sydligaste av de fyra Holmöarna, mellan Östra och Norra kvarken utmed Västerbottenskusten utanför Umeå. Vattnen är fruktade på grund av sina grund och strömmar.

Behovet av fyrljus fanns tidigt och 1760 tändes den första. Under århundranden har fyren byggts om och utvecklats. Nuvarande stenfyr är från 1838 och är den första fyren byggd av svenskar norr om Örskär. Fyren var Sveriges sista bemannade fyr och avbemannades 2003.

Finngrunden

Finngrundsbankarna i Bottenhavet består av två rullstensbanker med 4 meter från varandra. Djupet är ojämnt vilken orsakar osäkra passager. Fyrskeppets tillkomst 1859 medförde en ökad trygghet för sjöfarten på norrlandshamnarna.

Där tekniken inte tillät fasta fyrar, förankrades istället fyrskepp. Fyrskepp nr 25 låg vid grundområdets östra kant. Fyrskeppet byggdes vid Brodins varv i Gävle 1903 och ursprungligen drevs fyren av fotogen med ett system av speglar.

Svenska Högarna

Svenska Högarna står i Rödlögaleden, mellan Furusundsleden och Sandhamnsleden i Ålands hav. Det är den sista utposten mot Östersjön. Vattnet mellan Svenska högarna och in mot mellanskärgården är fullt av grynnor och undervattensgrund.

Handelssjöfarten krävde en fyrplats och lots tidigt. En vårdkase placerades där 1779 och Svenska högarna blev lotsplats 1793. Den första fyren stod på plats 1874.