Svensk text: Vardag under ockupationen - Citat.

”När lärarna flydde, då stängde skolan helt enkelt. I nästan ett år, tills vi åkte, hade vi ingen skola!”

”Från fastlandet sköt tyskarna, det hördes ett vinande ljud. Och sen en krevad, en explosion. Husväggarna fylldes av splitter.”

”I mormors hus låg en rysk soldat sönderskjuten i magen och döende. Dit fick vi barn inte gå och titta.”

 ”När ryssarna kom in och skulle bomba så släppte de någon slags ljusgranater som såg ut som upp- och nervända julgranar. Trekantiga, som sakta sjönk ner över staden.”

En gång satt vi i källaren en hel vecka. Då var jag sjuk när jag komupp, det kommer jag ihåg.”

 ”Vår grannes ladugård fattade eld, djur brann inne under en fasansfull natt. Beskjutningen var mest riktad mot de stränder där landstigning planerades – vi bodde ju på ett sånt ställe. I två dygn pågick det, och sen kom den tyska militären. Nu var ockupationsmakten tysk”.

”Handgranatutlösarna som vi hittade tyckte vi var jättefina, de var precis som små mössor eller hattar man kunde sätta på när vi lekte med kottar.”

 ”Gatubelysning var helt förbjudet, stan var helt mörklagd. Det enda man såg på gatorna, det var små självlysande knappar som folk hade på kragen eller framtill på jackan när de gick ute på stan så man inte skulle springa på varandra”

”Alla vuxna förändrades helt, de hyssjade och sa: tyst! Man vågade inte prata högt om nånting”

 

3 dagar från Mare Zastrovs dagbok.

8 september 1944

”Pappa kom för att hämta oss i Ottepää men mormor och morfar ville inte förlja med. Mamma reste till Haapsalu för att leta efter en möjlighet att komma väster ut. Kanske kunde vi resa med en båt.”

19 september 1944

Det var så varmt i september både jag och Tiiu kunde gå barbenta. Tolli lämnade tillbaka en spann. Hon och hennes mamma åkte till Tyskland den dagen. Vi åkta dagen efter till Haapsalu.”

21 september 1944

”Vi letade efter en båt som kunde ta oss väster ut. I varje gathörn fanns soldater.”

 

English text: Everyday life during the occupation – Quotes. 

“When the teachers fled, then the school just closed. For almost a year, until we left, we didn’t have a school!”

“The Germans fired from the mainland. There was a whirring sound. And then a blast, an explosion. The walls of the house were filled with shrapnel.”

“In grandma’s house lay a Russian soldier, shot in the stomach and dying. We kids weren’t allowed to go in there and look.”

“When the Russians came and were about to bomb us, they dropped some kind of light grenades that looked like upside-down Christmas trees – triangular, slowly descending over the city.”

“Once we sat in the basement for a whole week. Then I was sick when I came up, I remember that.”

“Our neighbour’s barn caught fire, and animals were burned alive inside on one horrific night. The shelling was mainly directed at the coasts where disembarkation was planned — after all, we lived in one of those places. It went on for two days, and then the German military arrived. So now the occupying power was German.”

“The hand grenade triggers we found – we thought were really nice. They were just like little caps or hats we could put on when we played with pine cones.”

“Street lighting was completely forbidden, so the town was in completely darkness. The only thing you saw on the streets were tiny lit-up buttons that people had on their collars or the front of their jackets when they were walking around town so you wouldn’t run into each other.”

“All the adults acted completely differently, they hushed you and said ‘Quiet!’ You didn’t dare talk about anything out loud.”

 

3 Days from the Diary of Mare Zastrov.

8 September 1944

“My father came to pick us up in Ottepää, but grandma and grandpa didn’t want to come along. Mum went to Haapsalu to find a way to travel westwards. Maybe we could travel by boat.”

19 September 1944

“It was so hot in September. Both me and Tiiu could go barefoot. Tolli was returning a bucket. She and her mum went to Germany that day. The next day, we went to Haapsalu.”

21 September 1944

“We were looking for a boat that could take us west. On every street corner you could see soldiers.”