Nedlagda hamnar och varv inne i städer och tätorter är idag hett eftertraktade, inte minst för att skapa attraktiva bostadsområden i så kallade waterfront-projekt.

En återanvändning av mark är nödvändig för att få en hållbar och levande stad. Städer måste få växa och förändras över tid. Men ett områdes historia behöver inte utraderas därför att nya byggnadsprojekt ska fram.

Kulturmiljöer som berättar en plats historia kan byggas in och integreras i det nya, och få betydelse även efter omvandlingen. Det kan handla om att namnge nya gator som associerar till en äldre verksamhet på platsen eller att några betydelsebärande byggnader bevaras.

Med eftertanke och bra samarbete mellan byggbolag, stadsplanerare och kulturmiljösektorn går det att hitta bra lösningar. Delar av äldre industrimiljöer kan bevaras och återanvändas för nya verksamheter, sida vid sida med det nya.

Sjöhistoriska museet arbetar med Varvsforum, ett nätverk som diskuterar frågor kring varvens kulturmiljöer. Kulturarvsenheten kan göra utlåtanden om kulturhistoriska värden av varvs- och hamnmiljöer och andra sjönära lägen.