Fyrarna har mycket stor betydelse både som symboler och som karaktäristiska byggnader i kustlandskapet.

I Sverige förvaltas de flesta fyrar av Sjöfartsverket – men många äldre fyrar har idag inte samma betydelse för yrkessjöfarten. Samtidigt har många fyrar så stora kulturhistoriska värden att de blivit byggnadsminnesförklarade.

I Sverige finns ett stort engagemang för fyrarna och deras mångfacetterade historia – främst genom den ideella föreningen Svenska fyrsällskapet. Tack vare detta engagemang sköts underhållet bättre och flera fyrar hålls öppna för allmänheten.

Fyrforum

Hösten 2016 arrangerade Sjöhistoriska museet ett fyrseminarium tillsammans med Sjöfartsverket och Svenska fyrsällskapet. Mötet hölls i Helsingborg och Kullen. Syftet med seminariet var att deltagarna skulle kunna utbyta erfarenheter och hitta inspiration för arbetet med detta gemensamma kulturarv. Deltagare och medverkande kom främst från ett antal lokala fyrföreningar. Sjöhistoriska museet planerar att arrangera ett fyrforum vartannat år, där nästa tillfälle blir under 2018.

Referat från Fyrseminarium

 

Fyrarnas betydelse har diskuterats i många år och för de flesta av oss har de en mycket stor betydelse både som symboler och som faktiska byggnader i kustlandskapet. I Sverige har frågan om både ägande och förvaltning diskuterats samtidigt som en del fyrar förvaltas och utvecklas av andra huvudmän än statliga Sjöfartsverket.