Fyrar har mycket stor betydelse som symboler och som karaktäristiska byggnader i kustlandskap längs havs- och sjökuster.

I Sverige förvaltas de flesta fyrar av Sjöfartsverket även om många äldre fyrar inte längre har samma stora betydelse för yrkessjöfarten. Numera finns även ett flerat andra förvaltare som ideella föreningar, stiftelser mm. Många fyrar stora kulturhistoriska värden, flera har därför blivit byggnadsminnen. I december 2017 beslutade regeringen att ytterligare åtta fyrar blir byggnadsminnen. Det handlar bl a om Kullen i Skåne och Högbondens fyr i Västernorrland.

Det finns ett stort engagemang för fyrarna och deras mångfacetterade historia, främst genom den ideella föreningen Svenska Fyrsällskapet. Tack vare detta engagemang sköts underhållet bättre och flera fyrar hålls öppna för allmänheten.

Fyrforum

Helgen den 29-30 september 2018 arrangerade vi ett fyrseminarium tillsammans med Mariestads Fyrsällskap. Viktiga samarbetspartners var förstås Sjöfartsverket och Svenska fyrsällskapet. Syftet med seminariet var att deltagarna skulle kunna utbyta erfarenheter och hitta inspiration för arbetet med detta gemensamma kulturarv. Deltagare och medverkande kom främst från ett antal lokala fyrföreningar.

Sjöhistoriska museet planerar att arrangera ett fyrforum vartannat år, dock blir 2020 ett undantagsår beroende på smittspridningsrisken runt Corona.

Förhoppningen är att kunna genomföra nästa Fyrforum 2021.

Referat från Sjöhistoriska museets fyrseminarier

Nolhagen nedre under renovering. Foto från Mariestads fyrsällskap.