Kulturhistoriskt värdefulla fartyg och pandemin. Rapport om pandemins påverkan på verksamheten med kulturhistoriskt värdefulla fartyg.

Det finns idag 147 k-märkta fartyg. Då Sjöhistoriska museet fått tydliga signaler om att pandemin under 2020 haft en negativ påverkan på driften av de k-märkta fartygen gjordes en enkätundersökning med syftet att få fram ett bättre kunskapsunderlag om detta. Frågorna som ställdes handlade om olika aspekter av pandemins påverkan på verksamheten och de därmed förknippade intäkterna, samt om utsikterna för den fortsatta verksamheten.

De viktigaste slutsatserna av undersökningen är:

  • Att pandemin 2020 lett till en kraftigt minskad seglation och besöksfrekvens för kulturhistoriskt värdefulla fartyg i Sverige
  • Att intäkterna från seglationen därmed har minskat radikalt, i flera fall med 100 %
  • Att den långsiktiga driften av flera fartyg är i fara

Sammantaget visar undersökningen att pandemins år 2020 inneburit ett hårt slag för verksamheten med kulturhistoriskt värdefulla fartyg i Sverige. De långsiktiga effekterna av pandemiårets problematik är ännu svåra att överblicka, men en sannolik konsekvens är att flera företag och föreningar kommer att få det allt svårare att överhuvudtaget upprätthålla verksamheten.

Ladda ner rapporten här: