Sjöhistoriska museets arkeologiska verksamhet bedrivs från och med den 1 november 2019 i det nya museets regi. För kontaktuppgifter, rapporter och mer information besök Vrak - Museum of Wrecks hemsida:

 

Vrak – Museum of Wrecks samlar största delen av Sveriges expertis inom marinarkeologi. Uppdraget är att bevara och öka kunskapen om kulturarvet under vatten och göra det mer tillgängligt. Det handlar om att identifiera särskilt värdefulla kulturmiljöer eller fornlämningar, urskilja olika hot eller skadlig påverkan och skydda utsatta lämningar. De största hoten består av plundring av skeppsvrak och en allmän brist på kunskap om vad som finns dolt under vattenytan.

Museet erbjuder konsulttjänster inom marinarkeologi vid projektering och fysisk planering på land eller under vatten. Museets marinarkeologer har en bred kompetens inom marinarkeologi och arkeologi. Verksamheten är främst inriktad på skeppsvrak och lämningar som finns under vatten, men undersökningar genomförs också på land. I frågor som rör bevarande av och tillgänglighet till det maritima kulturarvet arbetar museet både nationellt och internationellt, med särskilt fokus på Östersjöregionen.