Statens maritima och transporthistoriska museer presenterar här ett register som är resultatet av den varvsarkivsinventering som gjordes år 2004 efter önskemål från Nätverket svenska varv.

2004 skickade vi ut drygt 130 enkäter till olika arkiv som kunde tänkas ha handlingar från varv i Sverige. Tidsperioden vi frågade efter var från omkring 1830 fram till i dag. Vi önskade information om varv med produktion av handelsfartyg och örlogsfartyg i järn och stål.

Vi frågade efter handlingar av alla de slag. Till exempel protokoll, ritningar, fotografier och intervjuer – både från varvens egen verksamhet och handlingar som andra producerat. Det har kommit in 100 svar. Av dessa har 44 svarat att de har arkivmaterial från varv i Sverige under den aktuella perioden.

Uppgifterna i registret redovisas sammanfattande och kortfattat och är en alfabetisk lista upplagd på institution/arkiv.