""

Marinarkeobloggen

Här kan du läsa Sjöhistoriska museets marinarkeologer blogg från 2008 till 2019.

Från och med 2019 kan du följa deras arbete på det nya museet: Vrak - Museum of Wrecks.

Vrak - Museum of Wrecks (extern länk)

Väskbyglarna från Birka / The purse frames from Birka (English translation in end of the blogg)

Vi har fått en hel del frågor om de vikingatida väskbyglar som hittades i vattnet utanför vikingasta

Vi har fått en hel del frågor om de vikingatida väskbyglar som hittades i vattnet utanför vikingastaden Birka i Mälaren, under säsongen 2014.

Därför presenterar vi här allt vi hittills vet om de fascinerande artefakterna. Nedan hittar du en sammanfattning av fältarbetet sommaren 2014, beskrivning av fynden och deras fyndläge samt mått på väskbyglarna för dem som vill återskapa väskorna.  Arbetet är utfört av och bloggen är skriven av Christin Mason.

Bakgrund

Statens maritima museer (SMM), genomförde i juli och augusti 2014 en arkeologisk forskningsgrävning som en del av projektet Maritima Birka i samverkan med Södertörns högskola/MARIS. Projektet hade som övergripande syfte att ge nya perspektiv på forskningen om Birkas betydelse och roll i Östra Mellansverige och i Östersjöregionen med inriktning på Birkas hamnar och sjöfart. 

Området i vattnet utanför Svarta jorden på Birka har varit känt för trästockar och kulturlager sedan 1680-talet. Undersökningar längst strandlinjen och i vattnet har utförts ett antal gånger sen dess och 2007 kunde man konstatera att ett 120 cm tjockt kulturlager med välbevarade fynd ligger utanför Svarta jorden i ett område benämnt som Båtudden (Fig 1).


Figur 1 Figur 1. Kulturlagret i vattenområdet är en del av RAÄ Adelsö 165:1. Karta: Lantmäteriet, bearbetad av Trevor Draeseke, SMM.

Utgrävningar under de följande åren visade på en komplicerad pålkonstruktion samt att området har varit utsatt för kraftig erosion. Undersökningarna 2014 fokuserade på att öppna upp ett 2x3 meter stort schakt uppdelat på sex stycken 1x1m stora områden.  Under säsongen 2014 påträffades total 731 fynd och 214 fyndposter med djurben. Fyndmaterialet bestod framförallt av trä och annat organiskt material och endast 4 % bestod av icke organiskt material i form av slagg eller sten. Väskbyglarna från Birka hittades i lager 4 som dominerades av huggspån och bearbetat material. Tabell 1 visar i vilken ruta de olika delarna hittades. 

Fynden  

Bevarandeförhållandena för organiskt material, i synnerhet trä, är mycket goda i kulturlagret utanför Svarta jorden, därför är också väskbyglarna relativt välbevarade.