Sjöhistoriska museet kan erbjuda konsulttjänster inom marinarkeologi vid projektering och fysisk planering på land eller under vatten.

Våra marinarkeologer har en bred kompetens inom marinarkeologi och arkeologi. Verksamheten är främst inriktad på skeppsvrak och lämningar som finns under vatten, men undersökningar genomförs också på land.

Vi erbjuder olika slags marinarkeologiska tjänster:

  • Information om var fornlämningar finns
  • Bedömningar av risken att skada fornlämningar vid markarbeten
  • Kulturhistoriska underlag till miljökonsekvensbeskrivningar
  • Remissvar
  • Arkeologisk prospektering
  • Arkeologiska undersökningar enligt kulturminneslagen

Vårt uppdrag

Arkeologienheten på Sjöhistoriska museet samlar största delen av Sveriges expertis inom marinarkeologi och är även tongivande internationellt. På enheten arbetar sex arkeologer.

Vårt uppdrag är att bevara och öka kunskapen om kulturarvet under vatten och göra det mer tillgängligt. Vi identifierar särskilt värdefulla kulturmiljöer eller fornlämningar, urskiljer olika hot eller skadlig påverkan och skyddar utsatta lämningar. De största hoten består av plundring av skeppsvrak och en allmän brist på kunskap om vad som finns dolt under vattenytan.

Konsulttjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom marinarkeologi, exempelvis rådgivning, miljökonsekvensbeskrivningar och arkeologiska undersökningar inför exploateringar som ledningsdragningar, vindparksetableringar och muddringar. Vi utför arbeten såväl i vatten som på land. Den arkeologiska uppdragsverksamheten regleras av kulturminneslagen.

Samarbeten

I frågor som rör bevarande av och tillgänglighet till det maritima kulturarvet arbetar vi både nationellt och internationellt, med särskilt fokus på Östersjöregionen. Vi samarbetar med kommuner, länsstyrelser och andra parter som vill utveckla nya sätt att göra det maritima kulturarvet under vatten mer tillgängligt, även för dem som inte dyker. Genom att göra det mer synligt kan vi också öka den allmänna förståelsen för vilken rik kulturskatt som döljer sig under vattenytan.