Sjöhistoriska museet vintertid. På marken och trappan upp till entrédörren ligger snö. Istappar hänger från taket.  Två julgranar står på var sida om entrédörren.

Sjöhistoriska museet ingår tillsammans med Vasamuseet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet i Statens maritima museer.

Museet verkar inom myndighetens uppdrag att samla, vårda och ställa ut material om handelssjöfart, skeppsbyggeri och sjöförsvar.

Det sker genom att i en mångfald former levandegöra vårt sjöhistoriska arv och sprida kunskap om maritim historia, bland annat genom utställningar och undervisning och insamling av maritimhistoriskt värdefulla föremål.

I museet visas fartygsinteriörer, navigationsinstrument, vapen, galjonsfigurer, sjömansarbeten och konst. Originalkajutan och den solkrönta akterspegeln från skonerten Amphion finns bevarade. Amphion var Gustav III:s chefsfartyg under kriget mot Ryssland 1788-90.