""

Sjöhistoriska museet ingår tillsammans med Vasamuseet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet i Statens maritima och transporthistoriska museer.

Museet verkar inom myndighetens uppdrag att samla, vårda och ställa ut material om handelssjöfart, skeppsbyggeri och sjöförsvar.

Det sker genom att i en mångfald former levandegöra vårt sjöhistoriska arv och sprida kunskap om maritim historia, bland annat genom utställningar och undervisning och insamling av maritimhistoriskt värdefulla föremål.

I museet visas fartygsinteriörer, navigationsinstrument, vapen, galjonsfigurer, sjömansarbeten och konst. Originalkajutan och den solkrönta akterspegeln från skonerten Amphion finns bevarade. Amphion var Gustav III:s chefsfartyg under kriget mot Ryssland 1788-90.