Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur www.sjohistoriska.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

SMTM är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Information om brister i webbplatsens tillgänglighet för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.sjohistoriska.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en vecka. Du kan kontakta oss på följande sätt på e-post eller telefon. 

E-post: registrator@smtm.se
Telefon: 08-519 549 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Använd formuläret. Det går också bra att kontakta oss på telefon eller e-post. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur SMTM hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Information om brister i webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är fullt tillgängligt

Pdf-dokument

På webbplatsen finns pdf-dokument som inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Åtgärder: Planerad åtgärd är att byta ut befintliga pdf-dokument till pdf-dokument som är skapade på korrekt sätt för att uppfylla tillgänglighetskraven. Arbetet kommer genomföras under 2024.

Video

Video saknar alternativ representation 

Videoinspelningar på webbplatsen publicerade före 23 september saknar alternativ representation och är därmed inte tillgängliga för användare som inte kan ta del av videoinspelningar.

Åtgärd: Videoinspelningar som publicerades på webbplatsen före 23 september 2020 kommer på grund av resursbrist inte förses med alternativ. De videoinspelningar som publicerades på sjohistoriska.se efter 23 september 2020 kommer att förses löpande med alternativ representation i form av transkribering.

Prestanda

Webbplatsen har ibland längre väntetider/laddtider än vad som räknas som god prestanda.

Åtgärd: En utredning och åtgärdsplan finns. Ambitionen är att förbättra och bibehålla prestandan till helt godkänd nivå under 2024.

Övrigt

Under 2024 kommer mindre omfattande brister att åtgärdas:

  • Flera informativa bilder saknar textalternativ. 

Åtgärder av tillgänglighetsproblem

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2024.

Så testar vi webbplatsen

SMTM och upphandlad webbleverantör Knowit Experience Linköping gjorde 2019 en självskattning av tillgängligheten på www.sjohistoriska.se. Arbetet utgick från de checklistor som tillhandahålls av DIGG på www.webbriktlinjer.se. Därefter upprättades en plan för de åtgärder som måste genomföras för att www.sjohistoriska.se ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Sedan dess har nya rutiner skapats för att säkerställa att www.sjohistoriska.se håller en hög tillgänglighet.

Exempelvis uppdateras åtgärdsplanen och den här tillgänglighetsredogörelsen minst en gång per år utifrån både automatiska och manuella tester. Dessutom har tillgänglighetsriktlinjerna arbetats in i det dagliga arbetet genom integrering i design- och utvecklingsfaserna samt kompletterande testrutiner.

Parallellt med det tekniska utvecklingsarbetet verkar SMTM internt för att upprätthålla god tillgänglighet på publicerat material. Det görs genom att utbilda redaktörer, granska webbinnehåll samt upprätta åtgärdsplaner och löpande genomföra dem.

Webbplatsen publicerades våren 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 januari 2024.