Ko pomorski istoriski ćerelape morski arheoligski aktivnosti. Adava znaćini so amare marine arheologija ispitinena objekata hem avera tragija so o manuša aćhadže palo peste ko pani, znaći so isi ko jezerja, ko more, ko plaže hem ko luke. Adavašaj te ovel naprimer olupine, pristaništa, brodenge ćhera jeli avera ostatke.Preko adala razna otkrića o arheologija pokušinena te saznajinen so poviše taro manuša hem taro zajedniće kola postojinedže angleder amaro vreme.

Preko pomoć uz sonara side-scan jeli ekolod šaj o marine arheologija te džanen so isi so garajpe tele. O ekolod mekelape ko pani palo jek brodo hem o arheologija šaj preko monitor te diken senke hem e neravnina skroz tele ko pani. Olupine hem avera bare buća dićona ki slika. Tegani o arheologija šaj te hulen tele hem te saznajinen dali postoini arheologiska relikvija. Te ćerelpe arheologiska istraživanja teleder o pani tani buti koja džala vreme hem kote valani istreplenje. So po hor o plivaćija hulena tele so po manje vreme šaj te aćhon tele te ćeren buti. E maksimalno radna dubina za profesionalci ronilaca tani 40 metre ali tegani samo šaj te aćhon tele 10 minutija angleder te ušten upre ki površina. Ćesto odolese na ćerelape buti više nego taro 30 metre te bi šaj te aćholpe tele poviše vreme.

Ako e olupina tani but duboko šaj te lelpe pomoć taro jek tikori povodno vozilo kova tano opremime sa lampa, filmsko kamera hem musija, vićinipe ROV.

Olupine brodova ko Baltićko more

Nigde ko sveto nane odobok saćuvime predmetija taro kaš sar ko Baltićko more. Dži akana džana za 20 000 olupina jeli tikore brodija. Ali o arheologija verujinena da so šaj te ovel više taro 100 000! O brodija soj ko šukar stanje ko Baltićko more tano sose o brodija na napredujinena ko pani sose nane but londalo. Ko londale more šaj o olupine te nestainen sigate sose o larve hana o kaš. Ko Baltićko more šaj o olupine te izgledine baš sar ked pelo o brood, iako so džlo nekoliko stotina godina.

Dalarö olupina

Ko pani van Dalarö ko Stockholmsko arhipelagu isi but olupine. Jek taro naj poznata tano o Dalarö olupina. Ov dobindja po anav preko than so arakhle le hem tano jek taro svetosko naj araklo olupina taro 1600 berša. Ko hem zalo olupina isi but avera objektija, naprimer keramike, alatija hem oruže. Akava tano prlićno tikoro brodo, isprilike 20 metre dugaćko sa soba hem šhov topova lukama. Dži akana o aheologija na dzanena savi vrsta brodo tano. Ako so isi torpedija hem oruže ko brodo nane sigurno so hine jek ratno brodo. Hine obićno da isto o trgovćka brodija hine len oruže ko adava vreme. Drvena testija tari olupina analzirindjape hem o rezultatija mothovena so kaš avela taro svernoistoćno Engleska ko 1650 berša. Adava isto spojinipe sa forma e brodosi kova isi le karakteristiske engleskog naćin izgradnje ko 1600 berš. Odoleso o arheologija mislinena so o brodo možda ćerdo ki Englesko.

Ko Dalarö olupina o arheologija isto arakhle keramićna flaše taro jek specialno tip kova vičinipe Bartmanjug. But kolićine taro akava tip prizvodindjape ko 1600 berš ki nemaćko diz Frechen. Adava šaj te uporedinipe sa prazna flaše hem ko adala akhardjape razna tećnih proizvoda. Adava arakhla pe ke kapetanesi kabina hem ki soba za alatija. So pan hine ki soba o arheologija na dzanena pošto o prostor na iskopindjape. Ali šaj o brodo hine ko drumo sa vrednost teret ko kontinenti ked pelo ko pani.