Ingen enskild person har väl haft så stort inflytande på det svenska skeppsbyggeriet och skeppsbyggnadskonsten som Fredrik Henrik af Chapman. Sjöhistoriska museet har flera originalexemplar av hans mest kända verk Architectura Navalis Mercatoria från 1768.

Fredrik Henrik af Chapman (1721–1808) var chef vid svenska flottans varv i Karlskrona och stod bland annat bakom uppbyggnaden av den svenska skärgårdsflottan. I hans personarkiv förvaras en mängd originalritningar, men även handlingar om skeppsbyggnadsteori.

Det internationellt mest kända av hans arbeten är planschverket Architectura Navalis Mercatoria från 1768 där han sammanställde exempel på sin tids bästa och mest intressanta fartyg. På Sjöhistoriska museet finns flera originalexemplar av boken och dessutom de kopparplåtar som ursprungligen användes för att trycka planscherna.

af Chapmans liv och verk

Ingen enskild person har väl haft så stort inflytande på det svenska skeppsbyggeriet och skeppsbyggnadskonsten som Fredrik Henrik af Chapman. Född 1721 på Nya varvet i Göteborg, död 1808 i Karlskrona, kom hela hans liv att präglas av fartyg och skeppsbyggeri.

Han kom att praktisera vid både svenska och utländska varv. Han studerade matematik och fysik i både Sverige och England. I efterhand har man främst kommit ihåg hans insatser inom den svenska flottan och hans teoretiska arbeten men han var även verksam vid civila varv som Bångs varv i Göteborg och Djurgårdsvarvet i Stockholm.

Chef vid flottans varv

Chapman deltog i uppbyggandet av Sveaborgs fästning utanför Helsingfors. Han skapade flera nya fartygstyper, särskilt anpassade för den svensk-finska skärgården. När han som sextioårig blev utnämnd till chef vid flottans varv i Karlskrona kom han inte bara att ägna sig åt skeppskonstruktion utan omorganiserade hela fartygsbyggandet vilket innebar att man på den korta tiden av tre år kunde leverera tjugo nya fartyg - tio linjeskepp och tio fregatter.

Chapmans stora teoretiska intresse och hans önskan att omvandla skeppsbyggeriet från hantverk till vetenskap fick till följd en mängd olika traktat och publikationer. Den internationellt mest kända av dessa är Architectura Navalis Mercatoria.