"Architectura Navalis Mercatoria” är ett planschverk från 1700-talet med fartygsritningar. Upphovsman är Fredrik Henrik af Chapman.

Fredrik Henrik af Chapman var en på sin tid internationellt känd fartygskonstruktör. I Architectura Navalis Mercatoria sammanställde Chapman vad han ansåg vara exempel på sin tids bästa och mest intressanta fartyg. 1768 publicerades verket.

Statens maritima och transporthistoriska museer äger flera originalexemplar av boken och dessutom de kopparplåtar som ursprungligen användes för att trycka planscherna.

Under 1900-talet har nytryck eller faksimilupplagor kommit ut i Sverige, England, Tyskland och Frankrike. Trots detta är boken sällsynt och det kan vara svårt för den intresserade att nå de bibliotek som har boken i sin ägo.

Boken innehåller sextiotvå stick med ritningar av fartyg och båtar - allt från örlogsfartyg till skutor och små fiskesumpar. Några är konstruerade av Chapman själv men många är fartyg eller båttyper han sett under sina resor eller i sin omgivning och funnit intressanta. 

Det var meningen att Planschdelen av "Architectura Navalis Mercatoria" omgående skulle följas av en skriftlig förklaring och beskrivning. Av olika skäl dröjde det sju år innan denna publicerades. Den utkom då som ett kapitel - "Beskrifning öfver de Ritningar som finnas uti Architectura Navalis Mercatoria" -i
boken ”Tractat om Skeppsbyggeriet”.