Nätverket Svenska varv vill samla alla som är intresserade av att bevara och bruka varvsnäringens kulturarv. Tillsammans i nätverket vill vi lyfta fram varvshistoria som en del av det industriella kulturarvet.

Arbetet inriktas på att stimulera och stödja ideella och lokala projekt, arkiv och museer i deras insatser inom varvshistoria. Exempel på insatser är dokumentationer, seminarier, forskning och utställningar.

Vi vill komma i kontakt med fler som är aktiva i varvshistoriska frågor. Hör gärna av er till oss med förslag på hur vi kan uppnå nätverkets mål. Vi tar tacksamt emot förslag på föreningar, institutioner och personer som är intresserade av varvsnäringens minnen och därför borde ingå i nätverket.

Varvsforum 2022

Varvsforum 2022 genomfördes i Karlskrona den 6-7 maj tillsammans med Varvshistoriska föreningen Karlskrona (VHFK) och Tidskriften Länspumpen. Bland annat presenterades fartyg från Falkenbergs Varv samt emn sammanställning av varvsverksamheten vid de stora varven runt om i hela landet på 1950-talet i jämföresle med idag. Göteborgs varvshistoriska förening berättade om medlemsökning som hänger samman med engagemang för lokalhistoria. Varvshistoriska föreningen i Göta Älvdalen visade en film de producerat om Lödöse varv. 

Studiebesök gjordes även på repslagarbanan tillsammans med Varvshistoriska föreningen (VHFK). Även Marinens dykcentrum ingick i studiebesöket. 

Sjöhistoriskt forum

För närvarande planeras inget varvsforum - istället hänvisar vi till det årliga  Sjöhistoriskt forum i början av maj månad.

Maila: karolina.matts@smtm.se för ytterligare information. 

Bakgrund

Varvsnäringen är en del av vårt industrisamhälles historia. Nätverket Svenska Varv har bildats för att bevara och bruka detta kulturarv.

Varven har spelat en central roll för industrialiseringen av Sverige. Från sent 1700-tal drevs varvsnäringen i industriell form, med moderna strukturer och tillverkningsmetoder.

Under 1800-talet, då de för industrisamhället typiska partsförhållandena mellan arbetare och näringsidkare uppstod, skedde också en snabb expansion för industrin.

Dessa processer kan illustreras med de mekaniska verkstädernas framväxt. Särskilt framgångsrika blev de som kopplades till sjöfartsnäringen, som till exempel Motala Verkstad och Göteborgs Mekaniska Verkstad. Under 1900-talet var svenska varv världsledande och där såg många tekniska lösningar dagens ljus. Varvsnäringen är särskilt lämplig för att spegla industrisamhällets utveckling med dess sociala, politiska, ekonomiska, tekniska och kulturella aspekter.

Idag är varvsnäringen i Sverige jämförelsevis liten och bedriver främst underhålls-, ombyggnads- och reparationsarbeten. Men forskning och utvecklingsverksamheten är betydande. Risken är emellertid att spåren och kunskaperna om ett viktigt kulturarv försvinner. Byggnader rivs eller förändras. Föremål och arkivalier skingras. Dock finns ett starkt folkligt engagemang för att ta tillvara och föra vidare kunskaper och minnen av varven.

Nätverket Svenska Varv har som mål och syfte

  • att verka för att de svenska varvens historia uppmärksammas som en del av Sveriges kulturarv
  • att vara en mötesplats för alla som är intresserade av varvsnäringens minnen
  • att stödja lokala projekt
  • att samordna insatser för bevarande och förmedlande av kunskapen om detta kulturarv
  • att informera om de lokala aktörerna, mellan aktörerna och till en bredare allmänhet
  • att initiera dokumentationer, seminarier, forskning, utställningar och projekt