Sjöhistoriskas Vänner - Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm - bildades 1913. Vänföreningens ekonomiska stöd ger Sjöhistoriska museet möjligheter att utvecklas och möta fler besökare och på ett lättillgängligt sätt lyfta fram svensk sjöfartshistoria, både i fysisk och i digital form.

 

Tack vare de årliga bidragen och donationerna kan museet köpa in unika föremål, arrangera nya utställningar och bevara fartyg från förr. 
Föreningen bildades på initiativ av bland annat Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet i Stockholm och Sveriges Fartygsbefälsförening. De första åren fick föreningen inrikta sig på att ställa ut sina föremål i olika temporära lokaler innan ett samlat sjöhistoriskt museum stod klart 1938. Genom gåvor och inköp lades grunden till de samlingar som idag finns hos Sjöhistoriska museet.

Sjöhistoriskas Vänner förvaltar kapitalet från ett antal anknutna stiftelser med ändamål främst för örlog och handelssjöfart och säkerställer att avkastningen från dem bidrar till Sjöhistoriska museets verksamhet och utveckling. Vänföreningen arbetar som en stark partner till museet och deltar aktivt i utvecklingsarbetet.

Sjöhistoriska museet har för närvarande ca 1400 medlemmar (våren 2022).

 

Styrelsen består idag av:

Ledamöterna:

Jan Larsén (ordförande)
Claes Anchér (vice ordförande)
Mikael Stenbom (kassaförvaltare)
Thomas Andersson
Lars Boman
Jan Berglöw
Anders Hörnfeldt
Ats Joorits
Cecilia Kolga
Jan-Erik Nilsson
Erland Ringblom
Lars Salomonsson

Suppleanterna:

Gustaf Myrsten
Anna Risfelt Hammargren
Jan Tidelius