Att bevara och bruka äldre fartyg är en komplex och kostsam uppgift. Sjöhistoriska fördelar ett ekonomiskt bidrag till reparationer av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I vanliga fall delas en miljon kronor ut varje år, på grund av besparingar inom vår myndighet uppgår stödet för 2021 dock till 500 000 kronor. Bidraget fördelas till en rad olika fartyg.

Stödet ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Bidraget utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden.

Bidrag kan sökas av ägare till kulturhistoriskt värdefulla fartyg.  Ansökningsperioden är 15 januari-15 mars.

På grund av tillfälligt begränsade ekonomiska förutsättningar har Statens maritima och transporthistoriska museer beslutat att under 2021 halvera det stöd som brukar fördelas. Vi beklagar olägenheten för fartygsägarna.

Information om fartygsstöd

Här kan du läsa mer om fartygsstöd och om ansökningsförfarandet.

Informationsmaterial (pdf)

Ansök om fartygsstöd

Här hittar du blanketten för ansökan om fartygsstöd.

Ansökningsblankett (pdf)

Fördelning av bidrag