Att bevara och bruka äldre fartyg är en komplex och kostsam uppgift. Sjöhistoriska fördelar ett ekonomiskt bidrag till reparationer av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Totalt delas en miljon kronor ut varje år, fördelat på en rad olika fartyg.

Stödet ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Bidraget utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden.

Bidrag kan sökas av ägare till kulturhistoriskt värdefulla fartyg.  Ansökningsperioden är 15 januari-15 mars.

På grund av förändrade ekonomiska förutsättningar orsakade av coronapandemin har Statens maritima och transporthistoriska museer beslutat att under 2020 inte fördela något bidrag. Vi är väl medvetna om att de olägenheter detta medför för alla som sökt stöd för att göra väsentliga åtgärder för det flytande kulturarvet. Vi beklagar detta.

Information om fartygsstöd

Här kan du läsa mer om fartygsstöd och om ansökningsförfarandet.

Informationsmaterial (pdf)

Ansök om fartygsstöd

Här hittar du blanketten för ansökan om fartygsstöd.

Ansökningsblankett (pdf)

Fördelning av bidrag