Ansökningsperiod 1 december till 31 januari

Att bevara och bruka äldre fartyg är en komplex och kostsam uppgift. Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer, fördelar ett ekonomiskt bidrag till kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Fartygsstödet regleras i förordning (20 11:1565). Vid museets bedömning av ansökningar om fartygsstöd är utgångspunkten fartygets historiska kvaliteter och hur viktiga arbetena är för fartygets bevarande. Vid bedömningen beaktas även ägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt upprätthålla en lämplig förvaltning av de kulturhistoriska värdena. Fartyg som är tillgängliga för allmänheten prioriteras.

Fartygstödet ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Bidraget utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden. Fartygsstödet söks av fartygets ägare. Bidrag kan ges till arbeten som görs på sådant sätt att det tydliggör fartygets kulturhistoriska värde. En särskild ansökningshandling finns att hämta på Sjöhistoriska museets webbplats: www.sjohistoriska.se Glöm inte att bifoga fotografier till din ansökan. Fotografierna ska visa den del av fartyget där insatsen planeras.

Sista ansökningsdag är 31 januari

Stöd har tidigare fördelats till följande arbeten

  • Skrovreparationer, byte av bord, köl, ballast, spant, knän, roder och jämförbart.
  • Däck, stöttor, karmar, kappar, luckor, reling, garnering och däckshus.
  • Master, rundhult, beslag och segel.
  • Renovering av ångmaskin/panna eller traditionell motortyp och propeller.

 

Arbetet ska utföras materialtroget vilket innebär att traditionella material ska användas. Arbetet ska vara av god kvalité och utföras så att fartygets historiska källvärde inte fördärvas.

 

Utbetalning av bidraget

  • Senast den 1 december ska hela bidraget ha rekvirerats. Bidraget utbetalas efterhand som arbetet utförs. Utbetalningar kan ske vid tre tillfällen.
  • Vid rekvisition av bidragsmedlen ska kopior på aktuella fakturor på arbete och material redovisas. Utbetalning görs till den som sökt stödet d v s fartygsägaren. Om tidsplanen ändras och/eller arbetsplanen revideras under pågående insats ska Statens maritima och transporthistoriska museer informeras snarast (för att inte den som sökt stöd ska riskera återbetalning). Statsbidrag får inte lämnas till sökanden som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller konkurs.
  • Fartygsägaren ska lämna en rapport innehållande en dokumentation av arbetet. Dokumentationen ska innehålla fotografier samt kortfattat redogöra för arbetet. Rapporten ska lämnas i senast vid årsskiftet det år bidraget beviljats.

Stödet ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Bidraget utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden.

Bidrag kan sökas av ägare till kulturhistoriskt värdefulla fartyg.  Ansökningsperioden är 1 december - 31 januari.

 

Information om fartygsstöd

Här kan du läsa mer om fartygsstöd och om ansökningsförfarandet.

Informationsmaterial (pdf)

Ansök om fartygsstöd

Här hittar du blanketten för ansökan om fartygsstöd.

Ansökningsblankett (pdf)

Fördelning av bidrag

Redovisning och rekvisition

Blankett för redovising och rekvisition av Fartygsstöd.

Redovisningsblankett (docx)