Sjöhistoriska k-märker intressanta och historiskt värdefulla fartyg. På så sätt vill vi verka för att de uppmärksammas, bevaras och brukas. Förhoppningen är att k-märkningen ska ge uppmuntran och stöd till ägarna som arbetar med att förvalta vårt historiska arv.

Ägaren ansöker om att få sitt fartyg k-märkt. Utmärkelsen k-märkt kan sökas för fartyg som gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg och som främjar kunskapen om sjöfartshistorien i svenska farvatten.

Ansökningar behandlas två gånger om året och ska inlämnas senast 1 mars eller 1 oktober.

Kriterier som ska uppfyllas för en K-märkning är följande:

  • Fartyget ska vara äldre än 50 år. *
  • Fartyget ska vara byggt i Sverige och/eller under varaktig tid gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg. Som yrkesmässig trafik räknas till exempel: bogsering, timmerhantering, fiske, bärgning, transport av gods eller passagerare. (Fiskefartyg ska ha funnits i fartygsregistrets förteckning över fiskefartyg.)
  • Fartyget ska i huvudsak vara väl bevarat och de förändringar som gjorts ska vara genomtänkta och genomförda på så vis att fartygets kulturhistoriska och pedagogiska värden finns kvar.
  • Fartyget ska mestadels finnas i svenska farvatten.

* I undantagsfall kan även fartyg som är yngre än 50 år k-märkas, då ska särskilda skäl anges under rubriken ”Övriga upplysningar” i ansökningsblanketten. Museet anser att nybyggda kopior av äldre fartyg kan ha ett stort pedagogiskt värde, dessa fartyg k-märks dock inte. Istället hänvisar vi till möjligheten att ansöka om traditionsfartygsklassning (se längre ned på sidan).

För att ett fartyg ska kunna K-märkas måste fartygsägaren lämna in en ansökan till Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM. I ansökan lämnas uppgifter om fartygets nuvarande skick, fartygets historik, hur det bevaras och brukas samt framtida planer. Vid SMTM studeras ansökningarna av en arbetsgrupp som gör en bedömning inför beslut. Processen sker i dialog med fartygsägaren.

Klasser

K-märkningen sker i tre nivåer: kulturhistoriskt värdefull, kulturhistoriskt mycket värdefull och kulturhistoriskt och synnerligen värdefulla.

Om beslutet

K-märkningen delges fartygsägaren i form av ett beslut och gäller tills vidare om inte fartyget byter ägare eller hemort eller om sådana förändringar sker som kan påverka det kulturhistoriska värdet. Fartygsägaren är själv ansvarig att meddela ändrade förhållanden till SMTM. Myndigheten kan återkalla en utfärdad k-märkning, om fartyget inte längre uppfyller kriterierna för k-märkningen.

Traditionsfartygsklassning

För att ansöka om traditionsfartygsklassning används samma blankett. Ansökan görs via SMTM som skickar den till Transportsstyrelsen för vidare handläggning. Observera att du endast kan ansöka om traditionsfartygsklassning om fartyget är registrerat hos Transportstyrelsen, till exempel som passagerarfartyg.

Ansökan 

Ansökan om k-märkning ska ha inkommit senast 1 mars för att behandlas under våren eller senast 1 oktober för beslut under hösten. En skriftlig ansökan krävs från fartygets ägare eller firmatecknare, eller motsvarande om förening eller rederi äger fartyget. Ansökningsblanketten är gemensam för både k-märkning och traditionsfartygsklassning. På ansökan anges om du ansöker om båda klassningarna.

Ansökan för k-märkta fartyg

Vill du ansöka om k-märkning av fartyg? Här finns ansökningsblanketten, som även gäller för ansökan om t-klassning av fartyg.

Ansökningsblankett (pdf)

Utvärdering av k-märkning

År 2014 utvärderades Sjöhistoriska k-märkningen av fartyg. Här kan du ta del av rapporten.  

Ladda ner rapporten (pdf)

Frågor?

Har du frågor om k-märkning av fartyg kan du skicka ett mejl till intendent Karolina Matts.

Mejla din fråga