För att ha äldre fartyg i trafik med bibehållen sjösäkerhet krävs ofta speciella lösningar som tar hänsyn till fartygens historiska särart. Det kan ske genom traditionsfartygsklassning (t-klassning).

Genom t-klassning ges kulturhistoriskt värdefulla fartyg med nationellt certifikat möjlighet att segla även internationellt.

En ansökan om t-klassning skickas till Sjöhistoriska museet som lägger till ett utlåtande om fartygets kulturhistoriska värde. Ansökan vidarebefordras sedan till Transportstyrelsen, som beslutar i frågan.